Domáci lektor


Po vzore niekdajšieho „domáceho lekára“ môžete využívať znalosti a dlhoročné skúsenosti “domáceho lektora”.
Úlohou dobrého domáceho lekára bolo udržať svojich pacientov zdravých a nie nákladne liečiť ich choroby. Zvyčajne navštevoval svojich pacientov v ich domovoch.
Rovnako cieľom Domáceho lektora je udržať Vás práceschopných a čo najvýkonnejších. Pokiaľ Vám to vyhovuje, tak tiež príde za Vami, aby ste ušetrili na cestovných nákladoch a Váš pracovný proces bol čo najmenej narušovaný.

Domáci lektor poskytuje tri základné služby

 • školenia
 • konzultácie
 • vývoj aplikácií

Domáci lektor má jediný cieľ  —  Byť  Vám všemožne nápomocný.

Čo si vybrať? Ktorá služba Vám najviac pomôže?

Je to jednoduché. Na úvodnej bezplatnej konzultácii Domáci lektor ako prvé zisťuje, ako Vám môže byť čo najviac a najrýchlejšie prospešný. Ďalší postup je podľa Vašich individuálnych potrieb.
Domáci lektor navrhne najúčinnejšiu formu spolupráce s cieľom zefektívnenia riešenia Vašich pracovných úloh.

Domáci lektor je služba bez rizika!

 • úvodná konzultácia je bezplatná
 • ukážkové bezplatné školenie
 • školenie zaplatíte iba v prípade spokojnosti
 • obsah a rozsah školenia na mieru
 • záruka získaných vedomostí počas školenia
 • časovo neobmedzené konzultácie po školeniach

Princípy služby Domáci lektor

 • individuálny prístup lektora k potrebám a požiadavkám Vašej spoločnosti
 • finančná zainteresovanosť lektora na pozitívnom výsledku jeho činnosti pre Vašu spoločnosť
 • okamžitá a priama pomoc lektora pri riešení Vašich pracovných úloh

Príklad 1: Vytvorenie programom riadenej aplikácie

Pôvodný stav: Generálny riaditeľ pre región SK&CZ v nadnárodnej spoločnosti ESSENTRA vytváral v programe Excel jednoduchú analýzu obchodných aktivít za oba svoje regióny. Aj napriek použitiu správnych excelovských funkcií mala analýza svoje limity, práca bola viac menej manuálna, pomalá, s vysokým rizikom omylov a vyžadovala skúseného používateľa.
Spracovanie analýzy sa robilo mesačne a trvalo zvyčajne 1 až 2 dni!
Riešenie: Domáci lektor na základe požiadaviek spoločnosti vytvoril programovú aplikáciu s využitím nástroja Visual Basic.
Program plne aizoval a podstatne rozšíril možnosti analýzy obchodných aktivít. Môže ho používať absolútny laik.
Spracovanie analýzy sa skrátilo cca na 20 sekúnd!

Aplikácia „Analýzy zákazníkov“ je už druhá aplikácia, ktorú pre nás firma KOFEX vytvorila.
Program nám veľmi uľahčuje a najmä urýchľuje prácu, lebo nahradil celodennú prácu skúseného používateľa Excelu — svoju prácu vykoná za pár sekúnd. Aplikáciu využívame pre spracovanie dát za slovenský aj český region, teda nám šetrí čas dvakrát.

Príklad 2: Využitie kompletných služieb Domáceho lektora

Pracovníci firmy využívajú pri práci najmä programy Excel a PowerPoint. Prvý kontakt Domáceho lektora bol formou voľne prístupnej konzultácie, kde lektor skupinovo aj individuálne pomáhal riešiť pracovné problémy pracovníkov a zisťoval aj ich ďalšie požiadavky a potreby.
Lektor na základy požiadaviek vytvoril niekoľko tabuľkových aplikácií s podporou VBA makier, nástroje na zber a analýzu dát a rôzne šablóny pre prezentácie.
Najsúrnejšie aplikácie boli vo firme nasadené necelý týždeň po prvom kontakte.
Odovzdanie aplikácií vy­tvo­re­ných lektorom bolo v prípade potreby nasledované vhodným školením zainteresovaných pracovníkov. Celkový čas, ktorý pracovníci takto venovali svojmu vzdelávaniu bol výrazne kratší ako trvanie kurzov, ktoré by im poskytli rovnaké vedomosti.
Najvýznamnejšie však bolo zo strany spoločnosti hodnotené to, že výsledky sa v praxi prejavili takmer okamžite.
V súčasnej dobe Domáci lektor vykonáva prevažne už iba bezplatné konzultácie elektronickou formou.

Školenia


Školenia sú najrozšírenejším nástrojom pri osvojovaní nových vedomostí a zručností.
Môžu sa absolútne prispôsobiť požiadavkám, potrebám a možnostiam konkrétneho objednávateľa (miesto a čas konania, dĺžka trvania, počet účastníkov, obsah a forma). Veľmi často si však aj firemný klienti volia štandardné kurzy.

Základné atribúty štandardného školenia:
 • dĺžka v dňoch — 1 až 3 dni, v závislosti od úrovne kurzu (začiatočníci, pokročilí a profesionáli)
 • trvanie v rámci dňa — 9:00 až 16:00, 6 hodín výuky, 1 hodina na obed a 2 krátke prestávky
 • osnova kurzu je vopred definovaná
 • odporúčaný maximálny počet účastníkov je 10-12 osôb
 • forma je výklad s precvičovaním preberaných tém

Informácie o osnovách štandardných kurzoch nájdete v Hlavnej ponuke cez položku Školenia.

Domáci lektor podľa určenia poskytuje tri typy školenia:
 • Firemné školenia
 • Verejné školenia
 • Voľné školenia

Firemné školenia

Prívlastok „firemné“ označuje viac atribútov školenia:

 • účastníci školenia sú zvyčajne pracovníci jednej firmy
 • školenie je realizované v priestoroch firmy, ale môže byť aj v externých priestoroch
 • náplň školenia je striktne definovaná firmou, ale môže byť zvolený aj štandardný kurz
Firemné školenia sú rozsahom i obsahom maximálne prispôsobené požiadavkám a potrebám objednávateľa.

Verejné školenia

Verejné školenia sú verejne prístupné školenia.
Účastníci sa na školenie môžu prihlásiť ako jednotlivci alebo aj ako skupina osôb (môžu získať skupinovú zľavu).

Termíny školení, ich náplň i cena sú priebežne zverejňované na tejto stránke a na sociálnych sieťach.

Voľné školenia

Prívlastok „voľné“ označuje dva typy školenia:

 • voľne prístupné a bezplatné školenie, ktoré môže byť zamerané na určitú cieľovú skupinu
 • voľne prístupné školenie, ktorého princípom je dobrovoľný dar frekventanta za svoju účasť
Voľné školenia môžu byť spojené s marketingovou akciou vlastnej alebo inej spoločnosti.

Prečo investovať?

V dnešnej dobe je počítač kľúčovým pracovným nástrojom.
Úroveň ovládania počítača a firemných programov jednoznačne určuje výkonnosť každého pracovníka, čo následne ovplyvňuje produktivitu a úspešnosť celej spoločnosti.

Pracovníci sú často presvedčení, že počítač ovládajú a zamestnávatelia veria, že majú takých pracovníkov.
Prax však dokazuje, že pracovníci počítač často neovládajú na dostatočnej úrovni a nevyužívajú efektívne jeho možnosti.

Konzultácie


Konzultácie sú najefektívnejším nástrojom aj pri osvojovaní nových vedomostí, ale najmä pre okamžité riešenia konkrétnych problémov. Odborné vedomosti a všeobecné skúsenosti Domáceho lektora zaručujú efektívnu pomoc pri riešení Vašich pracovných úloh.

Konzultácia môže mať rôznorodý charakter:
 • často je to školenie s vopred dohodnutou veľmi individuálnou náplňou
 • overenie – občerstvenie vedomostí účastníkov s dôrazom na praktické úlohy
 • riešenie pracovných úloh účastníkov – vysvetlenie relevantných funkcií
 • prediskutovanie náročnejších problémov, ktoré bude lektor priamo riešiť
 • rôznorodý počet účastníkov, už od 1 osoby (vhodnejšie menej)

Priama pomoc lektora môže byť od jednoduchej rady či nápadu až po komplexnú inováciu či úplne nový spôsob riešenia veci.

Vonkajší pohľad na vec dokáže často priniesť prekvapivo jednoduché riešenia.

Vývoj aplikácií


Slovník definuje význam slova Aplikácia ako „použitie teoretických poznatkov v praxi“.
V rámci výstupov z kancelárskych programov MS Office hovoríme o aplikácii ak je výstup spracovaný na veľmi pokročilej až expertnej úrovni, eliminuje potrebu manuálnych úkonov používateľa, má v sebe aspoň základnú logiku a podstatne zjednodušuje a zrýchľuje činnosť.
Čím lepšia je aplikácia, tým menej vyžaduje prítomnosť používateľa, tým menšie požiadavky má na odbornosť používateľa, tým komplexnejšie rieši úlohu, tým lepšie reaguje a rieši chybové stavy, …
Aplikácie založené na programovom kóde nástroja VBA (Visual Basic for Applications) sú jednoznačne najúčinnejším spôsob riešenia pracovných úloh.

Charakteristické črty Office aplikácií:

Excel

Excel je najtypickejším nástrojom na tvorbu aplikácií. Je vybavený veľkým množstvom rôznych funkcií a spracovanie dát je dominantnou činnosťou na počítačoch. V Exceli sa najmarkantnejšie prejavujú rozdiely medzi neskúseným a skúseným používateľom, medzi jednoduchou a inteligentnou aplikáciou a medzi amatérskou a profesionálnou programovou aplikáciou.

Úrovne aplikácie podľa integrácie VBA
 • bez programu — dômyselný tabuľkový systém obsahujúci pokročilé funkcie a nástroje Excelu
 • jednoduché programové moduly — jadrom stále zostávajú prevzorcované tabuľky
 • kompletné programové riešenie — jadrom je program a excelovské hárky sú zvyčajne využívané už iba na ukladanie dát (vstupno-výstupné formuláre, grafy, databáza, archív)

Word

V súvislosti s Wordom asi najmenej používame pojem aplikácia, hoci aj v tomto prípade je obrovský rozdiel medzi tým KTO a AKÉ teoretické poznatky aplikuje pri tvorbe dokumentu.

Ako sa stane textový dokument aplikáciou?
 • použitím nástroja hromadná korešpondencia
 • pri použití formulárových prvkov s importom či exportom údajov pomocou VBA programu
 • akákoľvek integrácia VBA za účelom spravovania obsahu alebo formátovania dokumentu

PowerPoint

PowerPoint má tiež niekoľko vlastných nástrojov, ktoré dokážu z jednoduchého prehrávania snímkov vytvoriť pomerne zložitú, komplexnú, interaktívnu a dynamickú aplikáciu.

Ako sa stane prezentácia aplikáciou?
 • použitím animačných nástrojov a akcií
 • akákoľvek integrácia VBA za účelom spravovania obsahu, formátovania alebo prehrávania prezentácie