Obchodné podmienky

1.     Školenie

Konzultácia je v podstate školenie s veľmi individuálnou formou a náplňou, a preto sa na ňu vzťahujú tie isté podmienky ako na školenie.

1.1    Uzatvorené školenie

1.1.1   Dohoda podmienok školenia

Všetky významné podmienky školenia a prípadné zmeny musia byť vopred dohodnuté písomnou alebo elektronickou formou.
Nedohodnuté podmienky školenia sa riadia príslušnými článkami týchto Obchodných podmienok.

Dva spôsoby dohody podmienok školenia
 • Obchodná zmluva – písomná forma dohody, zvyčajne pri väčšom rozsahu školení
 • Objednávka a Akceptácia objednávky – písomná alebo elektronická forma

Zmluva aj objednávka musia obsahovať zákonom predpísané identifikačné údaje.

Objednávka

Objednávka môže byť reakcia na verejnú alebo individuálnu adresnú ponuku spoločnosti Kofex, ale môže byť aj prvotnou iniciatívou objednávateľa.
Objednávka sa stane obchodným dokumentom až v prípade jej bezvýhradnej akceptácie zo strany spoločnosti Kofex. Až v tomto momente vzniká obchodný vzťah s dohodnutými právami a povinnosťami oboch strán.
V prípade, že bezvýhradnej akceptácii objednávky predchádzala medzi stranami určitá korešpodencia súvisiaca s objednávkou, tak sa táto korešpodencia chápe ako súčasť obchodného dokumentu. Ak celá korešpodencia (najmä elektronická) nie je dostatočne jasná, môže ktorákoľvek strana požiadať o zosumarizovanie všetkých dovtedy dohodnutých podmienok do finálnej verzie objednávky, čím sa kompletná predchádzajúca korešpodencia stáva bezpredmetnou.

1.1.2   Fakturácia, úhrada faktúry a storno podmienky

Ak to nie je dohodnuté inak, tak:

 • úhrada ceny školenia sa vykonáva pred realizáciou školenia na základe vystavenej faktúry a najneskoršie v deň jej splatnosti
 • objednávateľ obdrží faktúru spolu s bezvýhradnou akceptáciou svojej objednávky
 • neuhradenie faktúry sa v žiadnom prípade nechápe ako zrušenie (storno) dohodnutých služieb
 • zrušenie (storno) dohodnutých služieb sa musí vykonať písomnou alebo elektronickou formou
  • zrušenie 10 a viac pracovných dní pred dohodnutým termínom školenia – je bez poplatku
  • zrušenie 9 až 6 pracovných dní pred dohodnutým termínom školenia – je poplatok vo výške 20% z ceny
  • zrušenie 5 až 3 pracovných dní pred dohodnutým termínom školenia – je poplatok vo výške 40% z ceny
  • zrušenie 2 až 1 pracovných dní pred dohodnutým termínom školenia – je poplatok vo výške 60% z ceny
  • zrušenie v dohodnutom dni zahájenia školenia – je poplatok vo výške 80% z ceny + prípadné cestovné výdavky

  Dodávateľ môže podľa vlastného zváženia poplatok znížiť alebo úplne odpustiť.
  Objednávateľ môže požiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku písomnou alebo elektronickou formou s uvedením dôvodu zrušenia.

1.1.3   Organizačné zmeny

Spoločnosť Kofex si vyhradzuje právo zmeny termínu školenia z dôvodov, ktoré nemôže sama ovplyvniť (zásah vyššej moci, náhla práceneschopnosť lektora, prerušenie dodávky elektrickej energie a pod.).
V prípade, že nedôjde k dohode ohľadne zmeny termínu má objednávateľ právo požiadať o vrátenie plnej sumy, ktorú za školenie už uhradil.

1.2    Verejné školenie

1.2.1   Dohoda podmienok školenia

Verejné školenie je školenie, ktorého podstatné atribúty boli zverejnené ľubovoľnou písomnou alebo elektronickou formou (web stránka, sociálne siete, tlačoviny). Ak pri zverejnení konkrétneho školenia nie je uvedené inak, tak platí, že na verejné školenia nie je pre účastníkov zabezpečovaná výpočtová technika, t.j. každý účastník musí mať vlastný počítač.
Tieto informácie sú vlastne verejná ponuka spoločnosti Kofex týkajúca sa konkrétneho školenia alebo súboru školení.
Prihlásenie sa na dané školenie je vyjadrenie súhlasu s týmito obchodnými podmienkami a podmienkami daného školenia.

Spôsoby prihlásenia sa na verejné školenie
 • Prostredníctvom siete Facebook – ak je školenie definované ako udalosť, tak svoju účasť treba potvrdiť voľbou „Zúčastním sa“
  (voľba „Mám záujem“ nie je chápaná ako prejav účasti)
 • Prostredníctvom elektronickej pošty – ak nie je uvedené inak, tak štandardne na adrese kofex@kofex.sk

Oba spôsoby prihlásenia sú rovnocenné a sami o sebe ešte nezabezpečujú účasť na samotnom školení.

Ak sa na školenie dostaví väčší počet osôb ako je maximálny možný, tak sa účastníkmi stávajú v nasledujúcom poradí
 1. osoby, ktoré uhradili účastnícky poplatok vopred v poradí vykonania úhrady
 2. osoby, ktoré uhradili účastnícky poplatok na mieste konania v poradí vykonania úhrady

Môže nastať situácia, že určitá právnická či fyzická osoba prejaví záujem o uzatvorenie verejného školenia a vylúčenie iných účastníkov. V tomto prípade začnú pre toto školenie platiť podmienky podľa článku 1.1 – charakter školenia sa zmení na Uzatvorené školenie.

1.2.2   Úhrada účastníckeho poplatku a storno podmienky

Úhradu účastníckeho poplatku vykonajte na nasledujúci účet spoločnosti Kofex:
Banka: Tatra banka
IBAN  : SK55 1100 0000 0029 3021 9649
SWIFT: TATRSKBX
VS      : kód kurzu (je uvedený pri zverejnení kurzu)
Vaša identifikácia v poznámke pre prijímateľa – emailová adresa, meno a priezvisko, poštová adresa, prípadne nárok na zľavu

Variabilný symbol (VS) a Vaša emailová adresa je dôležitá pre priradenie úhrady k správnemu školeniu a aj pri priznaní akcie viazanej na školenie.
Vaše meno, priezvisko a poštová adresa je potrebná pre vystavenie daňového dokladu.

V prípade, že na konkrétne školenie vykoná úhradu účastníckeho poplatku viac osôb ako je maximálny možný, tak sa nadpočetným záujemcom navrhne nový termín alebo vráti poplatok.

Zrušenie (storno) dohodnutých služieb

Zrušenie (storno) dohodnutých služieb sa musí vykonať písomnou alebo elektronickou formou

 • zrušenie 10 a viac pracovných dní pred dohodnutým termínom školenia – je bez poplatku
 • zrušenie 9 až 6 pracovných dní pred dohodnutým termínom školenia – je poplatok vo výške 20% z ceny
 • zrušenie 5 až 3 pracovných dní pred dohodnutým termínom školenia – je poplatok vo výške 40% z ceny
 • zrušenie 2 až 1 pracovných dní pred dohodnutým termínom školenia – je poplatok vo výške 60% z ceny
 • zrušenie v deň zahájenia školenia – je poplatok vo výške 80% z ceny

V prípade, že úhrada účastníckeho poplatku bola vykonaná menej ako 10 dní pred zahájením školenia, tak uvedené hranice dní a percent sú identické, ale prvá relevantná hranica začína s poplatkom na úrovni 20% z ceny.
Príklad: Ak úhrada bola vykonaná 4 dni pred zahájením školenia, tak zrušenie 5 až 3 dni pred je 20% z ceny, 2 až 1 deň pred je 40% z ceny, v deň zahájenia je 60% z ceny.
Dodávateľ môže podľa vlastného zváženia poplatok znížiť alebo úplne odpustiť.
Objednávateľ môže požiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku písomnou alebo elektronickou formou s uvedením dôvodu zrušenia.

1.2.3   Organizačné zmeny

Spoločnosť Kofex si vyhradzuje právo zmeny termínu školenia z dôvodov, ktoré nemôže sama ovplyvniť (zásah vyššej moci, náhla práceneschopnosť lektora, prerušenie dodávky elektrickej energie a pod.) a aj pri nedostatočnom počte účastníkov.
Účastníkom, ktorý mali zaplatený účastnícky poplatok sa navrhne nový termín alebo vráti poplatok.

1.3    Akcie a benefity

Ak v ponuke konkrétneho školenia nie je uvedené inak, tak akékoľvek akcie alebo benefity spojené so školením sú podmienené uhradením účastníckeho poplatku vopred a splnením prípadných ďalších podmienok uvedených pri zverejnení daného školenia.

Štandardné benefity školení

 • elektronická konzultácia
  podpora všetkých účastníkov školenia formou elektronických konzultácií v trvaní 6 mesiacov po absolvovanom školení
 • záruka vedomostí pri uzatvorenom školení
  mala by byť dohodnutá v podmienkach školenia, t.j. v zmluve resp. objednávke
 • záruka vedomostí pri verejnom školení
  každý účastník má možnosť zopakovať si absolvované školenie bezplatne v inom verejnom termíne za nasledovných podmienok:

  • musí požiadať o využitie záruky písomne alebo elektronicky do 14 dní po absolvovaní kurzu
  • opakovanie môže vykonať najneskôr do 6 mesiacov na kurze, ktorý nie je obsadený maximálnym počtom účastníkov
  • pri opakovaní kurzu nemá nárok na žiaden benefit vybraného kurzu