Project Description

Zoznam

Uvedené príklady demonštrujú nasledovné činnosti so zoznamami údajov:
  • automatické číslovanie záznamov
  • zobrazenie posledného záznamu
  • porovnávanie dvoch zoznamov
  • opravu zoznamu

Na stiahnutie: Kofex_Zoznam_F01.xlsm

Funkcia generuje poradové čísla v stĺpci Počet tak, že čísluje iba vyplnené bunky v stĺpci Údaj.
Pri vymazaní alebo vyplnení obsahu bunky v Údajoch sa číslovanie aktualizuje.

Úpravou vzorca sa môže zmeniť počiatočné číslo.
Funkcia generuje poradové čísla v stĺpci Poradie, ale čísla sa zobrazujú iba v riadkoch s neprázdnymi bunkami v stĺpci Údaj.

Úpravou vzorca sa môže zmeniť počiatočné číslo.
Funkcia zobrazí hodnotu posledného záznamu zo stĺpca Údaj, ale funguje správne iba ak stĺpec Udaj neobsahuje prázdne bunky.

Ďalšie 2 príklady riešia tento nedostatok.
Funkcia zobrazí hodnotu posledného záznamu zo stĺpca Údaj, ale vyžaduje existenciu inej položky (stĺpca) s rovnakým počtom záznamov a bez prázdnych buniek – teraz stĺpec Poradie.

Ďalší príklad ponúka iné riešenie.
Funkcia zobrazí hodnotu posledného záznamu zo stĺpca Údaj. Posledný riadok sa detekuje pomocou stĺpca Poradie podľa príkladu „Poradové číslo (2)“.

Päť príkladov porovnania dvoch zoznamov – hľadajú sa hodnoty zo stĺpca Zoznam 2 a porovnávajú sa so stĺpcom Zoznam 1.
Prvé dva príklady využívajú funkciu COUNTIF. Ďalšie tri príklady riešia problém pomocou funkcie VLOOKUP.

Stĺpec Zoznam obsahuje zoznam údajov s rôznymi chybami.
Funkcia VLOOKUP vytvorí zoznam v stĺpci Oprava so správnymi hodnotami pomocou „opravnej“ databázy, t.j. stĺpcov Nesprávne a Správne.
Posledné dva záznamy nie sú opravené, lebo predmetné chybné hodnoty „zatiaľ“ nie sú v opravnej databáze.