Hraničné hodnoty

2018-03-17T02:03:58+01:00

Hraničné hodnoty Veľmi častou činnosťou pri práci s dátami je ich filtrovanie. Vzorová databáza predstavuje databázu zariadení s piatimi údajmi o každom zariadení. Údaje pre zjednodušenie sú číselného typu, ale mohli by byť aj ľubovoľného iného typu. Úlohou je identifikovať zariadenia, ktoré definovaným počtom ľubovoľných údajov dosiahli resp. prekročili určité sledované hraničné [...]

Parametrické vyhľadávanie

2017-02-18T21:44:48+01:00

Parametrické vyhľadávanie Tabuľka údajov s hlavičkou riadkov a stĺpcov sa nazýva aj parametrická tabuľka - hlavičky obsahujú parametre, pomocou ktorých sa v tabuľke orientujeme. Želanú hodnotu z tabuľky získame v priesečníku prvého a druhého parametra. Preto, takéto vyhľadávanie nazývame parametrické vyhľadávanie a riešime ho vyhľadávacími funkciami. Obrázok zdrojovej tabuľky použitej v príkladoch [...]

Párovanie

2017-02-18T22:04:23+01:00

Párovanie Častou činnosťou pri práci s dátami je, že do upravovanej tabuľky potrebujeme "pritiahnuť" údaje z iného zdroja dát. Takúto činnosť zvyčajne nazývame párovanie údajov a používajú sa na to vyhľadávacie (lookup) funkcie. Obrázok databázy použitej v príkladoch Zobrazená databáza sa v nasledovných príkladoch používa ako zdrojová databáza a kľúčová položka je [...]

Oprava zoznamu

2017-02-18T22:18:31+01:00

Oprava zoznamu Predpokladajme, že obsah zoznamu vznikol na základe papierového dotazníka, kde nebolo možné vykonať žiadnu vstupnú kontrolu. Uvedený príklad demonštruje možné riešenie opravy zoznamu - nahradenie chybných zápisov správnymi. Na stiahnutie: Kofex_Zoznam_Oprava zoznamu.xlsm Stĺpec Zoznam obsahuje zoznam údajov s rôznymi chybami. Funkcia VLOOKUP vytvorí zoznam v stĺpci Oprava so správnymi [...]

Poradové číslo záznamu

2017-02-18T22:56:03+01:00

Poradové číslo záznamu Uvedené príklady demonštrujú aické číslovanie záznamov zapisovaných do jedného stĺpca aj pri vynechávaní riadkov. Na stiahnutie: Kofex_Zoznam_Poradové číslo záznamu.xlsm Funkcia generuje poradové čísla v stĺpci Počet tak, že čísluje iba vyplnené bunky v stĺpci Údaj. Pri vymazaní alebo vyplnení obsahu bunky v Údajoch sa číslovanie aktualizuje. Úpravou vzorca [...]

Go to Top